Smlouva o zprostředkování informací
(obchodní podmínky spolupráce)

I. Úvodní ustanovení

Poskytovatel KARINEXT s.r.o., Neumannova 1453/28, 150 00 Praha 5 - Zbraslav, IČ 241 38 738, Spisová značka C 182162 vedená u rejstříkového soudu v Praze, tímto prohlašuje, že má u CZ.NIC, z.s.p.o., se sídlem Lužná 591,160 00 Praha 6, IČ: 67985726, DIČ: CZ67985726 v souladu s dosavadní právní úpravou provedenou platnou registraci doménových jmen www.penzion-hotel.info, www.pension-hotel.eu a www.hotel-pension.eu a pod těmito doménovými jmény je provozován na Internetu "Katalog ubytování - levné ubytování penziony a hotely ČR" dále jen "Katalog".

II. Předmět smlouvy

Poskytovatel se tímto zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy a za úplatu uvedenou v bodě V. poskytne objednavateli zveřejnění informací v uvedeném Katalogu spojených s provozem ubytovacího a stravovacího zařízení na základě elektronického objednávkového formuláře včetně fotografií objektu a to v CZ jazyce.

III. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a to ode dne vyznačeném na elektronickém objednávkovém formuláři. Výpovědní lhůta je stanovena na 2 měsíce a to i bez udání důvodu a začíná se počítat dnem doručení písemné výpovědi smlouvy druhé smluvní straně.

IV. Práva a povinnosti stran

Poskytovatel je oprávněn provádět pravopisné a grafické korektury údajů objednavatele v souvislosti se zabezpečením technických požadavků na provoz Katalogu a to tak, aby zachovával původní záměr internetové prezentace objednavatele. Objednavatel nese plnou odpovědnost za obsah, rozsah nabízených služeb a pravdivost své prezentace.

V. Výše úplaty a způsob úhrady

Za zařazení do Katalogu dle bodu II. objednavatel uhradí poplatek dle vybraných služeb z platné nabídky Katalogu dle odeslané objednávky a to vždy za jedno ubytovací zařízení na 12 měsíců na základě faktury, kde budou uvedeny platební podmínky a termín splatnosti. Poplatek je nevratný. Částka bude znovu fakturována po uplynutí této doby. V případě, že si objednavatel vybere služby výměnou za backlink (zpětný odkaz), je tento povinnen umístit dle uvedených podmínek a ponechat na tomto místě po celou dobu trvání prezentace.

VI. Ochrana důvěrných informací

Obě strany se zavazují dle platných zákonů a předpisů, že jiné osobě, vyjma informací poskytovaných dle bodu II. této smlouvy, nesdělí, ani žádným způsobem nerozšíří důvěrné informace týkající se obou stran a jejich činnosti s nimiž se seznámily a řídí se dále platným zněním zákona č. 101/2000 Sb.

VII. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Změny smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky. Obě strany stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodnou a pravou vůlí, nikoliv za nevýhodných podmínek nebo v tísni a nabývá platnosti a účinnosti bez nutnosti podpisu dnem odeslání elektronického objednávkového formuláře.